Историјат


Здружението на ревматолозите на  Република Македонија е формирано 1975 година, најпрво како Ревматолошка секција  која функционирала во рамките на Македонското лекарско друштво (МЛД).

После осамостојувањето на нашата држава  - Република Македонија, формирана е Македонска ревматолошка асоцијација, која  под името МААР (Macedonian Associationagainst Rheumatism) е примена во  Европската лига за борба против ревматизмот (European League against Rheumatism  - EULAR). Со оваа поврзаност, здружението добива нов подстрек за развој и  унапредување на ревматологијата во Македонија, полесен достап до најновите  информации и поголема поврзаност со Европските здруженија и научните и  здравствени работници  кои делуваат на  полето на ревматологијата во Европа и во светот.

Во 2007 година, Здружението прераснува  во самостојна невладина организација со полна одговорност, која спроведува  дејности и активности за подобрување на здравствената дејност и медицинската  практика во областа на ревматологијата на ниво на Република Македонија.

Претседатели на МААР

Од 1975 година на чело на Македонската  ревматолошка асоцијација биле повеќе истакнати ревматолози од Републиката.

  • Прв претседател, од 1975 до 1980 година била Проф. д-р  Богиња Гучева
  • Од 1980 до 1988 год. претседател бил Проф. д-р Љубомир  Чапароски
  • Од 1988 до 1999 год. претседател бил Проф. д-р Александар  Пушевски
  • Од 1999 до 2007 година претседател бил Проф. д-р Јордан  Чаловски
  • Актуелен претседател од 2007 година е Проф. д-р Снежана  Мишевска – Перчинкова