Цели и задачи на МААР


МААР е организација која ги претставува  лекарите (интернисти, ревматолози, физијатри, педијатри, балнеолози, ортопеди,  специјалисти по општа медицина и општи лекари) кои работат на полето на  ревматологијата, како  и другите  здравствени и социјални работници кои се бават со овие здравствени проблеми.

МААР ги претставува пациентите со  ревматски заболувања и има цел и задача да ги подобрува условите за  третман, превенцијата и рехабилитација на  овие заболувања.

Една од најважните дејности на Здружението е да ја стимулира и  унапредува и научно – истражувачката работа во оваа област, како и свеста и  информираноста на пациентите, лекарите и јавноста за проблемите што ги носат  ревматските заболувања.