ПубликацииУВОД ВО МЕТОДОЛОГИЈАТА НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА ВО МЕДИЦИНАТА
Радован Перчинковски Скопје 1993

РЕВМАТОИДЕН АРТРИТИС
Александар Пушевски
Скопје 1996

КЛИНИЧКИ ИСПИТУВАЊА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА
ИНТЕРНА ПРОПЕДЕВТИКА
Академик проф.д-р Владимир Серафимовски  и  група автори
Универзитет Св. Кирил и Методиј
Медицински Факултет-Скопје,
Катедра по интерна медицина.
Скопје 2004

КЛИНИЧКА РЕУМАТОЛОГИЈА
Љубомир Чапароски
Скопје 1994

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА Том 1, Том 2,
Академик проф.д-р Владимир Серафимовски  и  група автори
Универзитет Св. Кирил и Методиј
Медицински Факултет-Скопје,
Катедра по интерна медицина.
Скопје 2003

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА
ПРАКТИКУМ
Академик проф.д-р Владимир Серафимовски  и  група автори
Универзитет Св. Кирил и Методиј
Медицински Факултет-Скопје,
Катедра по интерна медицина.
Скопје 2004

RAYNAUD ФЕНОМЕН (посебен осврт на реуматологија)
Д-р Георги Божиновски
Скопје 1999