Претседателство на МААР


Претседател на  Македонската ревматолошка асоцијација е:

Проф. д-р Снежана Мишевска – Перчинкова,
Клиника за  ревматологија, Универзитетски клинички центар – Скопје,
Водњанска 17,  1000 Скопје, Република Македонија

T + 389 2 3147 669
F + 389 2 3119 384
E-mail: spercinkova@hotmail.com

Потпретседател  на здружението е:

Проф. д-р Нада Марина,
Клиника за  ревматологија, Универзитетски клинички центар – Скопје,
Водњанска 17,  1000 Скопје, Република Македонија

T + 389 2 3147 633
E-mail: nadamarina@yahoo.com

Секретар на здружението е:

Д-р Мимоза Николовска -  Котевска
Клиника за  ревматологија, Универзитетски клинички центар – Скопје,
Водњанска 17,  1000 Скопје, Република Македонија

T + 389 2 3147 105
E-mail: nikolovskakotevska@yahoo.com

Благајник на здружението е:

Д-р Дубравка  Антова
Клиника за  ревматологија, Универзитетски клинички центар – Скопје,
Водњанска 17,  1000 Скопје, Република Македонија

T + 389 2 3147 105
E-mail: dubravka_antova@yahoo.com